System Zapewnienia Jakości

PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Norma ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" została opublikowana przez ISO w grudniu 1999 r jako wynik współpracy pomiędzy ISO i Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną. Ten nowy standard, zastępujący wytyczne ISO 25 i EN 45001, został stworzony w oparciu o doświadczenie zebrane podczas ich funkcjonowania. Ideą standardu ISO 17025 jest stworzenie dla laboratorium wytycznych dotyczących zarówno zarządzania jakością, jak i wymagań technicznych co do jego prawidłowego funkcjonowania. Standard ten można traktować zatem jako techniczne uzupełnienie do ISO 9001:2000. W efekcie, każda organizacja, która spełnia wymagania ISO 17025 spełnia również wymagania ISO 9001:2000; nie jest jednak odwrotnie. Podczas gdy wymagania ISO 9001:2000 są na tyle uniwersalne, że mogą być zastosowane do organizacji każdego typu, to wymagania ISO 17025 mają zastosowanie jedynie do laboratoriów badawczych i testujących. Wymagania dotyczą takich kwestii, jak technicznych kompetencji personelu, jego etycznego zachowania, stosowania zdefiniowanych metod badawczych, uczestniczenia w testach doskonałości czy też treści raportów z testów i certyfikatów. Kolejną przyczyną stworzenia tego standardu była potrzeba zharmonizowania akredytacji laboratoriów i akceptacji wyników testów na poziomie ogólnoświatowym. Przyjmuje się zasadę, że od wszystkich uczestniczących w porozumieniu państw oczekuje się akceptacji wyników testów przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria działające na terenie wszystkich państw członkowskich.

Copyright © 2019 labdiag.pl. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect